Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren.

Ons keurmerk voor ethisch en verantwoord zaken doen. Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren.

We hebben ons ten doel gesteld alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend
zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier.

Wet & regelgeving
Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met
name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert
voor producten en bedrijfsprocessen.

Geen kinderarbeid
Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

Geen dwangarbeid
Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere
vorm van fysieke en/of mentale straffen.

Werkplaats omstandigheden
Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en
regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Vrijheid van vereniging
We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien
werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid
collectief te onderhandelen.

Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie
Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

Werkuren
Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid,
secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.

Algemeen
Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en
werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.

Onderaannemers en toeleveranciers
De Code of Conduct maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en wij zullen al het noodzakelijke
inrichten om deze beleidsdoelstellingen te behalen. Wij zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons
keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren. Alle partners, dienen te voldoen aan alle
geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogte brengen van onze gedragscode. Wij verwachten van onze zakenpartners
dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat wij ons beleid kunnen naleven.

© Copyright 2022 - Commercial Sweets